Kontinuálne vzdelávania

Kontinuálne vzdelávania

Metodicko-pedagogické centrum

Centrum celoživotného vzdelávania – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Centrum celoživotného vzdelávania pri Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Centrum celoživotného vzdelávania Pedagogickej fakulty v Nitre

Centrum celoživotného vzdelávania – Katolícka univerzita v Ružomberku

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave