Ďalšie aktivity

Ďalšie aktivity

Združenie učiteľov chémie sa stalo spolupracovníkom ministerstva v projekte Rozširovanie skúseností najlepších učiteľov – EduArt. Prostredníctvom tohto projektu chce ministerstvo prispieť najmä ku skvalitneniu procesu výchovy a vzdelávania a tiež k zlepšeniu spoločenského postavenia pedagogických zamestnancov a v neposlednom rade i k zatraktívneniu učiteľského povolania.

Členovia ZUCH vyvíjajú svoju činnosť v rôznych oblastiach. Sú činní v Ústrednej predmetovej komisii Chémie pri ŠPÚ:

za základné školy:
PaedDr. Pavol Bernáth,
RNDr. Veronika Mullerová,
RNDr. Helena Vicenová
za stredné školy:
PaedDr. Dana Kucharová, PhD.,
Ing. Peter Mäčko
za vysoké školy:
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.,
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.,
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.,
prof. RNDr. Miroslav Prokša, PhD., ktorý je predsedom ÚPK.
za ŠPÚ:
RNDr. Mária Siváková, PhD.

Členovia ZUCH pôsobia ako autori úloh v súťaži Chemická olympiáda a sú členmi slovenskej, krajských a obvodných komisií.

Sú autormi učebníc a pracovných zošitov.

Články o založení Združenia učiteľov chémie boli publikované v Učiteľských novinách, časopise SCHS ChemZi, v časopise MŠ Kvalitná škola a novinách mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.

Najaktuálnejšie informácie a diskusie k nim sú uverejňované aj vo facebookovej skupine ZUCH.