O nás

Združenie učiteľov chémie (v skratke ZUCH) vzniklo ako občianske združenie (OZ) v súlade s ustanoveniami zákona 83/90 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR dňa 19. februára 2012.

 Základné ciele združenia sú:

 • Podporovať postavenie chémie ako základného učebného predmetu vo všetkých pedagogických dokumentoch a v povedomí širokej verejnosti na Slovensku i v zahraničí.
 • Reprezentovať učiteľov chémie a presadzovať ich záujmy vo vzťahu k vládnym organizáciám a neštátnym inštitúciám, ktoré riadia systém výchovy a vzdelávania mládeže alebo ho akýmkoľvek spôsobom ovplyvňujú.
 • Podporovať odborný rast a zvyšovanie kvalifikácie učiteľov chémie.
 • Podporovať šírenie informácií o nových trendoch vo vyučovaní chémie na Slovensku a vo svete prostredníctvom publikácií a rôznych odborných a metodických materiálov.
 • Vytvoriť a organizačne zabezpečiť priestor na diskusiu o problémoch vyučovania chémie, na vzájomné kontakty a výmenu skúseností medzi učiteľmi základných, stredných a vysokých škôl.
 • Podporovať prezentovanie činnosti členov ZUCH na verejnosti v SR a v zahraničí. Organizovať akcie na podporu chémie.

Orgány OZ
Správna rada:
 • RNDr. Michaela Bugeľová – predseda, ZŠ s MŠ, Školská 238, Zubrohlava
 • Mgr. Alžbeta Slavkovská
 • Ing. Renáta Bellová, PhD.

Dozorná rada:
 • PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. – predseda
 • Ing. Lucia Dovalová
 • PaedDr. Pavol Bernáth