Video 2. národná konferencia

2. národná konferencia učiteľov chémie
Otvorenie konferencie

2. národná konferencia učiteľov chémie
RNDr. Helena Vicenová
predsedníčka Správnej rady ZUCH
Činnosť Združenia učiteľov chémie a perspektívy jeho ďalších aktivít

 

2. národná konferencia učiteľov chémie
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.
presadzovateľ SPOLOČNEJ ŠKOLY
Podpora prírodovedného vzdelávania zo strany MŠVVaŠ SR

 

2. národná konferencia učiteľov chémie
Doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
predseda Slovenskej komisie CHO
Chemická olympiáda

 

2. národná konferencia učiteľov chémie
Doc. RNDr. Mária Ganajová. CSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Nástroje formatívneho hodnotenia bádateľských aktivít