Video 1. národná konferencia

Otvorenie konferencie

 

Hlavné referáty

doc. PhDr. Viliam Kratochvíl, PhD.,
riaditeľ ŠPÚ

 

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., presadzovateľ Spoločnej školy

 

RNDr. Helena Vicenová, predseda správnej rady ZUCH

 

Plenárne príspevky

prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc., Pedagogická fakulta TU v Trnave,
Chemické vzdelávanie na rázcestí

 

doc. RNDr. Anton Horváth, CSc., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave,
Starostlivosť o odborný rast učiteľov chémie a o výchovu mladých talentov na PriF UK

 

doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave –
Aktualizačné vzdelávanie stredoškolských učiteľov na FCHPT

 

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici –
Nové učebnice pre gymnáziá

 

doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD., Pedagogická fakulta KU v Ružomberku –
Látky v domácom prostredí a naše zdravie

prof. RNDr. Milan Melicherčík, PhD., Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica –
Práca s talentovanými žiakmi – chemická olympiáda

 

doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., RNDr. Milena Kristofová, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach – Bádateľská metóda vo výučbe chémie

 

Učitelia učiteľom – aktivity a skúsenosti učiteľov ZŠ s SŠ

Ing. Lucia Dovalová, ZŠ s MŠ v Badíne – Urobme chémiu pre deti atraktívnou

 

PaedDr. Martin Ramaj, ZŠ s MŠ v Ľubietovej – Skúsenosti s využívaním nových učebníc a cvičebníc vo vyučovaní chémie na ZŠ

 

Mgr. Martin Homola, ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave – Chemické laboratórium na základnej škole – skúsenosti a námety

 

RNDr. Petra Lechová, Gymnázium Šrobárova 1 v Košiciach – Vybrané bádateľské aktivity v digitálnej knižnici k téme Vlastnosti plastov

 

Ing. Elena Kulichová, Spojená škola v Novákoch – Chemická škola ludus, interaktívna výstava dotkni sa chémie

 

RNDr. Daniela Benčatová, Gymnázium F. Švantnera v Novej Bani – Združenie učiteľov chémie – ďakujeme