web-ZUCH-2 01

Ďakujeme za 2 % z daní za rok 2015, ktoré ste nám venovali, veľmi nám pomohli. Prosíme, aby ste nám boli nápomocní venovaním 2 % za rok 2016. 

Ako postupovať:

Zamestnanci:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov

a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3. Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Vyhlásenie

Potvrdenie o zaplatení dane

 

Ak si podávate daňové priznanie sami:

1. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné sídlo alebo názov: ZDRUŽENIE UČITEĽOV CHÉMIE

Sídlo - ulica, číslo, PSČ, obec: Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava-mestská časť Karlova Ves

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID): 42263484

2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2017) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Marec 2017

Časopis Dnešná škola

Vyšlo štvrté číslo

 

5. národná konferencia učiteľov chémie, konaná pod záštitou prezidenta SR Ing. Andreja Kisku, spojená s vyhodnotením 2. ročníka súťaže Objavujeme čaro chémie sa uskutočnila 3. 2. 2017 na UMB v Banskej Bystrici.

 

Január 2017

Časopis Dnešná škola

Vyšlo tretie číslo

 

November 2016

Časopis Dnešná škola

Vyšlo druhé číslo

 

September 2016

Časopis Dnešná škola

Vyšlo prvé číslo

 

Objavujeme čaro chémie

2. ročník - šk. rok 2016/17

Propozície súťaže

Prihláška do súťaže

Vzorová prezentácia

 

Jún 2016

Časopis Dnešná škola

Vyšlo mimoriadne číslo

 

Máj 2016

Časopis Dnešná škola

Vyšlo piate číslo

 

Dnešná škola bola mediálnym partnerom 5. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov

 

banner-farba-ung3-square-raabe

 

Ďakujeme za vašu podporu a pomoc prostrednícvom venovania 2 % z daní Združeniu učiteľov chémie.

 

Marec 2016

Časopis Dnešná škola

Vyšlo štvrté číslo

 

Február 2016

4. národná konferencia učiteľov chémie sa uskutočnila 1. 2. 2016 na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre.

Dokumenty z nej nájdete v záložke 4. národná konferencia

 

Január 2016

Časopis Dnešná škola

Vyšlo tretie číslo

 

November 2015

Časopis Dnešná škola

Vyšlo druhé číslo

 

Zapojte sa do súťaže Objavujeme čaro chémie

1. ročník - šk. rok 2015/16

Propozície súťaže

Prihláška do súťaže

Vzorová prezentácia

 

September 2015

Časopis Dnešná škola

Vyšlo prvé číslo

 

Zapojte sa do súťaže Objavujeme čaro chémie

1. ročník - šk. rok 2015/16

Organizačný poriadok súťaže

  

Máj 2015

Časopis Dnešná škola

Vyšlo piate číslo

 

Marec 2015

Časopis Dnešná škola

Vyšlo štvrté číslo

 

3. národná konferencia učiteľov chémie

sa uskutočnila 2. februára 2015 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Dokumenty z nájdete v záložke 3. národná konferencia

 

Január 2015

Časopis Dnešná škola

Vyšlo tretie číslo

 

ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava získala grant z Nórskych fondov

24. 9. 2014 bol na úvodnej konferencii predstavený projekt Revitalizuj a zachráň planétu. V rámci projektu sa zrealizuje revitalizácia okolia školy (dlažba, zeleň) a vytvorí sa veľa metodických materiálov.

Prvú prednášku na tému Zvýšenie povedomia o klimatických zmenách a trvalo udržateľnom manažmente vôd mala RNDr. Helena Vicenová.

 

November 2014

Časopis Dnešná škola

Vyšlo druhé číslo

 

September 2014

Časopis Dnešná škola

Vyšlo prvé číslo

 

Jún 2014

Časopis Dnešná škola

Vyšlo desiate číslo

 

Máj 2014

Časopis Dnešná škola

Vyšlo deviate číslo

 

Apríl 2014

Časopis Dnešná škola

Vyšlo ôsme číslo

 

Marec 2014

Časopis Dnešná škola

Vyšlo siedme číslo

 

Február 2014

Časopis Dnešná škola

Vyšlo šieste číslo

 

2. národná konferencia sa konala 3. februára 2014 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.

27. februára 2014 sa uskutočnil v Martine odborný seminár Aktuálne problémy výučby chémie na úrovni základných a  stredných všeobecnovzdelávacích škôl v SR.

Pozvánka na odborný seminár

 

Január 2014

Časopis Dnešná škola

Vyšlo piate číslo

 

December 2013

Časopis Dnešná škola

Vyšlo štvrté číslo

 

November 2013

Časopis Dnešná škola

Vyšlo tretie číslo

 

Október 2013

Časopis Dnešná škola

Vyšlo druhé číslo

 

September 2013

Činnosť ZUCH

2. valné zhromaždenie sa konalo 11. septembra 2013 o 13.00 hodine na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v Mlynskej doline.

Časopis Dnešná škola

Prvé číslo vychádza v septembri 2013.

 

Máj 2013

Pomoc učiteľom

Učebné osnovy

TVVP
Učebné osnovy a TVVP pre rôzne varianty počtu hodín môžu učitelia priamo použiť alebo sa nimi inšpirovať.

 

Apríl 2013

Pomoc učiteľom

Prevádzkový poriadok
Vzorový prevádzkový poriadok, schválený hlavným hygienikom SR, je potrebné doplniť o údaje školy a dať na schválenie regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Časopis

dnesna skola 3 6

Prihláška do ZUCH

Nájdete nás na

facebook-logo small